ЖИЛИЩА

  РЕМОНТИ - ОБЯВИ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Строителни продукти Изолации

                                 Специалисти коментират:

Защо падат “топлоизолациите” по фасадите на сградите     

Каприз ли са интегрираните топлоизолационни системи или жизнена необходимост?

Неприятните случаи с паднали „топлоизолации” по фасадите вследствие на ураганните ветрове през ноември тази година отново показаха,  че проблемът с некачественото саниране на сградите е изключително сериозен.

Актуалност на проблема саниране на фасадата чрез топлоизолиране

Според официални данни, в България над 4 млн. души живеят в сгради, в режим на етажна собственост. Остарелите проектни и технологични решения водят до проблеми, свързани с лоши топлоизолационни качества на дома – големи загуби на енергия за отопление, оттам с непосилни разходи, често течове, влага и мухъл, неугледни фасади

Монтана - обществено обслужване
Монтана - обществено обслужване
Варна
Варна - общежитие

  

Сертифицирани системи за топлоизолации

За много хора, дори и днес, топлоизолация означава да залепят някакви плоскости както и да е на стената, без да се взема в предвид, че самите те са само един от компонентите на топлоизолационната система.

Голяма част от полаганите фасадни топлоизолации у нас се изпълняват „на парче”, т.е. инвеститорът, „обучен” от срещнатите на улицата „майстори”, закупува продукти от неизвестни производители, които често са със съвсем друго предназначение.

Крайното покритие (в най-добрия случай е тънкослойна мазилка, а много често наблюдаваме покритие и само с боя) и се подбира от клиентите по схемата – да излезе най-евтино, т.е. разходът да е минимален (съгласно нормите на много европейски държави тази дебелина не може да бъде по-малка от 1,5 mm). Резултатът е: много лошо качество на изпълнената топлоизолация, която след 1–2 години има нужда от ремонт или нерядко от цялостна подмяна.

Дори и в случаите, когато всички използвани продукти са произведени за нуждите на топлоизолирането и сами по себе си са с приемливо качество, но не са изпробвани в комбинация един с друг, не може да се гарантира дълготрайността на изпълнената по този начин фасадна топлоизолация. За да стане на всеки още по-ясно, това означава да събереш добри евтини части от различни марки автомобили, да ги сглобиш и ..…, каквото се получи.

Неприятните случаи с паднали „топлоизолации” по фасадите вследствие на ураганните ветрове през последните дни показаха много ясно, че проблемът е изключително сериозен. Специалистите, запознати с нормите за топлоизолиране правят следните изводи:


1. Наблюдава се очевидна некомпетентност, а някъде и умишлена злоупотреба в подбора на материалите, които се полагат, с цел поевтиняване;
2. Не се използват сертифицирани системи от материали;
3. Наяве излиза  строителната неграмотност или още по-лошо – нехайството, при изпълнение на топлоизолационните работи;
4. Спестяват се важни детайли при изпълнението;
5. Липсва всякакъв контрол по отношение на спазване на нормите за топлоизолиране и технологията за полагане на топлоизолационни системи.

Последиците са ясни: От една страна, инвеститорите, които са похарчили немалко пари, търпят непоправими загуби. От друга – така наречените „изпълнители” в никакъв случай не са получили по-малко пари за своите строителни безумия от останалите си колеги, които стриктно и безпрекословно спазват технологичните изисквания. Да не пренебрегваме и факта, че такива извънредни ситуации само като по чудо не са взели досега човешки жертви.

Крайно време е обществото да разбере, че топлоизолирането е жизнено важно както за енергоспестяването, така и за комфорта и здравето на обитателите на едно жилище, и за дълготрайността на експлоатация на една сграда. Освен изолационни свойства, топлоизолационната система изпълнява и функцията да защитава конструкцията. Затова, продуктите за топлоизолиране по фасадата, трябва да образуват едно цяло с конструкцията на сградата, трябва да са изпитани в система, която да отговаря на утвърден стандарт.

У нас, още от етапа на проектиране нещата не са уредени правилно. Разделът, свързан с топло- и хидроизолациите, съгласно действащата у нас Наредба № 4, е отнесен към част „Архитектурна” от проекта. В това не би имало нищо лошо, ако студентите от архитектурния факултет при УАСГ изучават по време на следването си тази материя, но това не е така! Много често, все още, в проектите изолациите са представени с някаква тънка или по-дебела линия, пунктирана или не, с „означението” – „топлоизолация” или „хидроизолация”. Готовият проект достига до строителната площадка, където надзорният орган започва да контролира изпълнението му. И когато се достигне до етапа на изолиране – същият този надзорник просто не знае какво да контролира, в проекта липсва какъвто и да е детайл. От своя страна, изпълнителят заявява, че знае как се прави „това” и закупува възможно най-евтините, често изобщо непригодни за целта, материали и ги полага по „собствена технология”.

В противовес на това, в рамките на Европейския съюз е в сила „Ръководство за издаване на европейски технически одобрения за интегрирани топлоизолационни системи с мазилково покритие” (ETAG 004), разработено и прието от Европейската организация за технически одобрения (ЕОТА). То е единственият документ, който действа в момента в рамките на целия съюз. Някои от държавите, включително България, са приели стандарта EN 13499, който има значително занижени показатели по отношение на полаганата топлоизолация, поради което не е възприет от редица европейски държави (нехармонизиран стандарт). Това изключва възможността, продуктите, произведени по този стандарт да получат CE маркировка и да бъдат свободно разпространявани в страните-членки на съюза.

Отново за съжаление, България е една от страните – изключения в рамките на съюза, която чрез нито една своя организация, не е членка на ЕОТА, и то само заради членския внос от няколко хиляди евро на година. Ето защо ETAG 004 дори не се споменава в нормативната уредба. У нас липсват и осъвременени нормативни документи, засягащи етапите на полагане и контрол по изпълнение на топлоизолационните системи.

А една топлоизолационна система, за да се сертифицира по европейските изисквания (ЕТAG 004), трябва да се изпълни от качествени материали, които да работят добре заедно и да бъде положена от опитни майстори, които следват предписанията по отношение подготовка на основата, технологична последователност на влаганите продукти, технологично време на изчакване между отделните дейности и оттук производството на един качествен, цялостно завършен продукт, който да гарантира добри топлоизолационни характеристики на сградата за дълъг период от време. Сертифицирана Интегрирана Система означава, че съответният производител, въз основа на множеството лабораторни и натурни тестове, носи гаранция за нейната ефективност. По този начин инвеститорът и изпълнителят са застраховани срещу неправилни решения.

Предлаганите сертифицирани системи се придружават с подробни указания и ръководства за полагането им. Те имат разработени и подходящи детайли за завършване към прозорци, врати, ъгли, цокли, покриви, первази и т.н., с необходимите аксесоари към тях. Това са твърде важни елементи, гарантиращи отново правилното действие на системата. У нас, в повечето случаи решенията за изпълнението им се оставят в ръцете на «майстори» или хора, незапознати с основните принципи на действие на топлоизолационните покрития. Това води до негативни последици и неутрализира топлоизолационният ефект.
Много е важно да се разберат функциите и изискванията, на които трябва да отговаря всеки един елемент от фасадната топлоизолация.

1.         Задължително е топлоизолационните плоскости да бъдат специално за полагане по фасада. Производителят на фасадни топлоизолации гарантира постоянство в: обемната плътност, равномерност и еднородност на материала в целия обем, контролируеми деформационни и механични характеристики, якости на огъване, натиск и сцепление на материала, гаранция срещу стареене и сублимация, постоянство и стабилност на формата при определен температурен интервал, гарантирани геометрични параметри, клас на горимост, съпротивление срещу дифузия на водните пари, степен на водопоглъщане и други. Всички изброени показатели са свързани с фиксирани, съгласно изискванията, параметри, които да гарантират правилното функциониране на топлоизолационната система. Същият производител, декларирал, че произвежда продукти за фасада, подлежи на контрол от външни нотифицирани органи, одобрени на ниво Европейска комисия.

2.         От съществено значение за ефективността на една топлоизолационна система са лепилните и шпакловъчните смеси. Те трябва да са специално разработени за съответните топлоизолационни плоскости и да гарантират надеждно във времето сцепление към основата и повърхнинна твърдост на системата. (Много често наблюдаваме недопустимото лепене и още по-лошо – шпакловане на топлоизолации по фасадата с евтини лепила за керамични плочки.) Едновременно с това те трябва и да са достатъчно еластични, за да предотвратят или намалят риска от образуване на пукнатини в крайното покритие и с това да не допуснат намокряне на топлоизолацията, гарантирайки мразо- и водоустойчивостта на системата. Тяхната паропропускливост е необходимо да бъде съгласувана с тази на топлоизолационните плоскости, на крайните покрития и на основата (конструкцията). Това е важно условие, гарантиращо комфорта във вътрешното пространство, както и удължаването на експлоатационния живот на носещата конструкция на сградата, посредством предотвратяване натрупването на влага в нея. Както се вижда към тези продукти се предявяват изисквания с на пръв поглед взаимноизключващи се параметри (голяма твърдост предопределя ниска еластичност), но добрите производители се справят с това предизвикателство. Не на последно място са важни и технологичните параметри на продукта, които са от решаващо значение за постигане на необходимите качества при обектовите условия – време за полагане на приготвения продукт, отворено време, време за корекции, време и степен на набиране на първоначална якост и други.

3.         Съставна част на всяка топлоизолационна система е крайното покритие – необходимата структурна мазилка, която външно придава завършения вид на сградата в структура и цвят. С качествата си тя осигурява необходимите хидроизолационни свойства и защита срещу атмосферните влияния, и благодарение на физико-химичните си свойства предопределя дълговечността и съхранението на уникалния облик на сградата във времето.

4.         Съвсем немаловажно е качеството на дюбелите и мрежите, които се влагат в системите. Те също са разработени в различни варианти, в зависимост от типа на основата и от избраната топлоизолационна система, като се изпитват да работят съвместно с останалите нейни елементи.

Автор: Баумит България

 

 

Строителни продукти Изолации

 

  СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
  НОВО СТРОИТЕЛСТВО
  ОБЗАВЕЖДАНЕ
  ИНТЕРИОР
  ИНТЕРИОРНИ ПРОЕКТИ
  ИНТЕРИОРНИ ДЕТАЙЛИ
  АРХИТЕКТУРА
  АРХИТЕКТУРНИ ПРОЕКТИ
  ПРОЕКТИ НА КЪЩИ
  ЗА ГРАДИНАТА
  ОТОПЛЕНИЕ
  КАМИНИ

 

Bramac

 

 

 


 

 

© 1994 - 2012 jilishta Products. All rights reserved.